รับตรง58 เรียนดี/กิจกรรมดี/กีฬาดี/คนดี ม.ราชภัฏสกลนคร 2558

รับตรง58 เรียนดี/กิจกรรมดี/กีฬาดี/คนดี ม.ราชภัฏสกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ โครงการเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า )

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สังคมศึกษา
  • นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
  • เกษตรศาสตร์
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • คหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการประมง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ธุรกิจการเกษตร
  • พืชศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • การเมืองการปกครอง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • สารสนเทศศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ศิลปกรรม
  • ดนตรี
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • การบริหารงานก่อสร้าง
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • การเงินการธนาคาร
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีเกรดเฉลี่ยตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละโครงการกำหนด
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษา หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์