TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 นโยบายสังคมและการพัฒนา-นานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 พฤศจิกายน 2557 – 29 มกราคม 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศาต ไม่ต่ำกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS (Academic) — ระดับ 6 ขึ้นไป
  • TOEFL
   • Computer-based — 173 คะแนนขึ้นไป
   • Paper-based — 500 คะแนนขึ้นไป
   • Internet-based — 61 คะแนนขึ้นไป
  • TU-GET — 500 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6