รับตรง58 วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ มทร.สุวรรณภูมิ 2558

รับตรง58 วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ มทร.สุวรรณภูมิ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี โครงการวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

 • รับตรงวิชาการ : พิจารณาคุณสมบัติ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • รับตรงกีฬาหรือความสามารถพิเศษ : พิจารณาคุณสมบัติ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และความสามารถทางด้านกีฬา หรือความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ดนตรี โดยมีเอกสารแสดงเกียรติคุณ หรือเกียรติบัตรด้านต่างๆ

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • เทคนิคอุตสาหกรรม
   • ช่างยนต์
   • อิเล็กทรอนิกส์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ไฟฟ้ากำลัง
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • เทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • พืชศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การเลขานุการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงาน
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารธุรกิจการเกษตร
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • สถิติสารสนเทศ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
   • การโรงแรม
 • (ปวส. หน้า 11)
 • (ป.ตรี หน้า 14)
 • (ป.ตรีต่อเนื่อง หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีคะแนนเฉลี่ยตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์