รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 พฤศจิกายน 2557 – 7 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • พลศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • คอมพิวเตอร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • จิตรกรรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
   • การจัดการสารสนเทศ
   • นาฏศิลป์และการแสดง
   • การท่องเที่ยว
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ
   • การจัดการโรงแรม
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
   • เกษตรศาสตร์-การพัฒนาการประมง
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • อาหารและโภชนาการ
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สถิติสารสนเทศศาสตร์
   • ชีววิทยา
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์