รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • ระบบโควตา
  • 3 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557
  • (หน้า 2)
 • ระบบสอบคัดเลือกโดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  • 12 – 16 มกราคม 2557
  • (หน้า 3)
 • ระบบการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลคะแนน O-NET และ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
  • 20 – 24 เมษายน 2558
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
   • จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
   • ดนตรีศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมศึกษา-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • อุตสาหกรรมศึกษา-วิศวกรรมเครื่องกล
   • อุตสาหกรรมศึกษา-วิศวกรรมไฟฟ้า
   • อุตสาหกรรมศึกษา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การเงินและการธนาคาร
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษา หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารอำนวยกา รชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์