รับตรง58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2558

รับตรง58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน 2557 – 2 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • ออกแบบเซรามิค
   • เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสำรวจ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
   • วิศวกรรมวัสดุ-โลหะการ
   • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • การจัดการผังเมือง
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่อาคาร 8 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์