รับตรง58 +ทุน ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558 (ขยายเวลา)

รับตรง58 +ทุน ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558 (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปกติ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2557
 • 22 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาไทย
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • นาฏศิลป์และการแสดง
   • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
   • อุตสาหกรรมศึกษา
   • ธุรกิจศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
   • การจัดการชุมชน
   • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบทัศนศิลป์
   • การสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล
   • ออกแบบแฟชั่น
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร์
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • อุตสาหกรรมอาหาร-เทคโนโลยีการอาหาร
   • อุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการธุรกิจอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคนิคอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคนิคอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจนำเที่ยว
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ภาษาจีน)
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
   • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การจัดการชุมชน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคนิคอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจนำเที่ยว
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจโรงแรม
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจการบิน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / กศน. / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์