รับตรง58 โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2558

รับตรง58 โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน 2557 – 9 มกราคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยว
  • บัญชีบัณฑิต
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • การประมง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชา 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 810 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

เว็บไซต์