รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2558 (รอบแรก)

รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2558 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • การสอนภาษาไทย
   • การสอนภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • วิทยาศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ประวัติศาสตร์
   • สหวิทยาการอิสลาม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • ดนตรี
   • ศิลปกรรม
   • ศิลปะการแสดง
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขชุมชน
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การตลาด
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์