รับตรง58 ประเภทโควตา มทร.ศรีวิชัย-นครศรีธรรมราช-ไสใหญ่ 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา มทร.ศรีวิชัย-นครศรีธรรมราช-ไสใหญ่ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การแพทย์แผนไทย
  • เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
  • เทคโนโลยีการยาง
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • เกษตรกลวิธาน
  • พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์