TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BCMI) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี-โทต่อเนื่อง สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BCMI) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 มกราคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BCMI) วิทยาลัยนวัตกรรม

คุณสมบัติ

  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริการการศึกษาชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เว็บไซต์