รับตรง58_4,780 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2558

รับตรง58_4,780 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4,780 คน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 2 พฤศจิกายน 2557 – 12 มกราคม 2558
 • รอบที่ 2 : 15 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ดนตรีศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาจีน
  • ศิลปะศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
  • เคมี
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • การจัดการอาหาร
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • ประชาสัมพันธ์
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติอื่นตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7)

จำนวนรับ

 • 4,780 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หรือห้องรับสมัครอาคาร A1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์