รับตรง58 โควตานักกีฬาดีเด่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

รับตรง58 โควตานักกีฬาดีเด่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตานักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • อุตสาหกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
  • ประมง
  • การผลิตพืช
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-กระบวนการผลิต
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการวิศวกรรม
  • วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
  • วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
  • วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ
  • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-สื่อสารโครงข่าย
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมพลาสติก
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้
  • ำวิศวกรรมอาหาร
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • การศึกษาปฐมวัย
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • ศิลปะไทย
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ออกแบบภายใน
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
  • ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สุขภาพความงามและสปา
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางการกีฬาดีเด่น
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์