รับตรง58 +ทุน ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.หอการค้าไทย 2558

รับตรง58 +ทุน ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.หอการค้าไทย 2558

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมมอบทุนการศึกษา โครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ระจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 พฤศจิกายน 2557
 • หน้าที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถทางด้านกีฬาและมีหลักฐานรับรองความสามารถ
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองการกีฬาตึก 9 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์