รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วไป (ทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์กร
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครอง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน
  • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 723 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์