รับตรง58 โควตาพื้นที่/โอลิมปิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 โควตาพื้นที่/โอลิมปิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โควตารับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • โควตารับตรงตามพื้นที่
  • ในเขตพื้นที่บริการ – ผู้สมัครจะต้องศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยแบ่งพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ออกเป็นในเขตอำเภอเมือง และนอกเขตอำเภอเมือง
  • นอกเขตพื้นที่บริการ – รับสมัครนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเว้นในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • นักเรียนทั่วประเทศ ที่ผ่านการอบรมค่าย 1 และ 2 โดยเข้าร่วมค่ายเคมีทั้ง 2 ค่าย หรือค่ายชีววิทยาทั้ง 2 ค่าย โอลิมปิกวิชาการ ของศูนย์สอวน.ทั่วประเทศ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT2 ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 78 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์