รับตรง58 แพทย์/ทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 แพทย์/ทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
  • 30 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
  • 18 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • 4 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS ประเภท Academic ไม่น้อยกว่า 6.5 และแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)จะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5
  • TOEFL (Internet-Based) ไม่น้อยกว่า 79
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 550
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 52 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

เว็บไซต์