รับตรง58 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 2558

รับตรง58 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 30 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา 30 คน
   • วิชาเอกกีฬาฟุตบอล 30 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ
 • มีความสามารถพิเศษทางกีฬาในระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือทีมชาติ หรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่นฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • (หน้า 8)

จำนวนรับ

 • 90 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์