รับตรง58 KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน 2557 – 2 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตบางเขน
  • คณะเกษตร 205 คน
  • คณะประมง 142 คน
  • คณะวนศาสตร์ 60 คน
  • คณะวิทยาศาสตร์ 390 คน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 900 คน
  • คณะศึกษาศาสตร์ 15 คน
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 180 คน
  • คณะสังคมศาสตร์ 56 คน
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 60 คน
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 140 คน
  • คณะมนุษยศาสตร์ 330 คน
  • คณะบริหารธุรกิจ 300 คน
  • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 60 คน
  • คณะสิ่งแวดล้อม 20 คน
 • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • คณะเกษตร 85 คน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 175 คน
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 45 คน
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 205 คน
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 30 คน
 • วิทยาเขตศรีราชา
  • คณะวิทยาการจัดการ 560 คน
  • คณะวิทยาศาสตร์ 80 คน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 คน
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 40 คน
  • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 60 คน
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 200 คน
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 270 คน
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 350 คน
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 คน
 • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 5,118 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: