รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2558 (ปรับปรุง 1)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2558 (ปรับปรุง 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2557 – 15 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • ในมหาวิทยาลัย (หน้า 3)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การประถมศึกษา
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การตลาด
   • เลขานุการทางการแพทย์
   • การจัดการ
   • การเงิน
   • การบริการลูกค้า
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
   • ภาษาอังกฤษ
   • รัฐศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ภาษาจีน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการโรงแรม
   • ธุรกิจการบิน
   • การท่องเที่ยว
   • การจัดการงานบริการนานาชาติ-Hospitality Management
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์ (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • เทคโนโลยีเคมี
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
   • โภชนาการและการประกอบอาหาร
 • สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยระนอง 2 กรุงเทพมหานคร (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
 • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (หน้า 4)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก (หน้า 5)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
 • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หน้า 5)
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการบิน
 • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
 • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง (หน้า 5)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 18)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์