รับตรง58 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2558

รับตรง58 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 ธันวาคม 2557 – 27 กุมภาพันธ์ 2558
  • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์