รับตรง58 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ดนตรีศึกษา-วิชาเอกดนตรีไทย
  • ดนตรีศึกษา-วิชาเอกดนตรีตะวันตก
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • ดนตรี
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สถิติประยุกต์
  • เคมี
  • สาธารณสุขชุมชน
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)
  • วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิค
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • บัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
  • เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การสื่อสารมวลชน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียน หรือสมัครทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร 15 ชั้น)
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์