รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ภาคเหนือตอนบน) ม.พะเยา 2558

รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ภาคเหนือตอนบน) ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ภาคเหนือตอนบน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • การประมง
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคู่ขนาน)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
   • การส่งเสริมสุขภาพ
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน (หลักสูตรคู่ขนาน)
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรคู่ขนาน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรคู่ขนาน)
   • ส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรคู่ขนาน)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารสื่อใหม่
  • การตลาด
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรคู่ขนาน)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ชีวเคมี
  • โภชนาการและโภชนบำบัด
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน (หลักสูตรคู่ขนาน)
  • ภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรคู่ขนาน)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะการแสดง
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • เคมี (ตรีควบโท)
  • ชีววิทยา (ตรีควบโท)
  • จุลชีววิทยา (ตรีควบโท)
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
 • มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์