TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 บุตรเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 21 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 5 คน
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระวิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 15 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริการการเรียนการสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4