TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน 2557 – 16 มกราคม 2558
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่น 60 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 140 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
 • มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30
 • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.30
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 230 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101 – 1 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11