รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2557 – 15 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาโบราณคดี 20 คน
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 คน
 • สาขาวิชามานุษยวิทยา 20 คน
 • สาขาวิชาภาษาไทย 30 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25 คน
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ทุกภาคการศึกษา)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 135 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์