TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง58 ความสามารถด้านวัฒนธรรม คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะโบราณคดี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น)
  • สาขาวิชาโบราณคดี 5 คน
 • ด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
  • สาขาวิชาภาษาไทย 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 15 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8