รับตรง58 โควตาพิเศษ เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 โควตาพิเศษ เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัด เขตภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาครสมุทร สงคราม สุพรรณบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา งานด้านสื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หรือโสตทัศนศึกษา
 • มีผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ส่งเข้าสมัครและรวบรวมใบสมัคร ส่งไปที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์