รับตรง58 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้กำลังศึกษาหรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5 – ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์