รับตรง58 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

รับตรง58 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน 2557 – 30 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมการเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมการอาหาร
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับในระดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 57 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์