รับตรง58 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

รับตรง58 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีคุณสมบัติตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 128 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์