รับตรง58 โควตาเรียนดีทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

รับตรง58 โควตาเรียนดีทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
  • บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการศึกษาดีเด่น 20% แรกแต่ละแผนการเรียนของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียนและอันดับทางการศึกษาของโรงเรียน
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 102 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์