TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง58 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประเภทรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 26 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้จบการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / PAT 6
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4