รับตรง58 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2558

รับตรง58 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
  • มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • มจพ.ปราจีนบุรี
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มจพ.ระยอง
   • คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี
   • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
  • มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มจพ.ปราจีนบุรี
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20