รับตรง58 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) พระนครเหนือ 2558

รับตรง58 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) พระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  • มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • มจพ.ปราจีนบุรี
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
  • มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • มจพ.ปราจีนบุรี
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลงานด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์