รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2558

รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2558

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 มกราคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • ประเภทโควตา 20 คน
  • ประเภททั่วไป 150 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียน GPAX 5 ภาคการศึกษา
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 2 ครั้งที่ 1/2558
 • มีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 170 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์