รับตรง58 นักเรียนในเขตภาคกลางและตะวันออก ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง58 นักเรียนในเขตภาคกลางและตะวันออก ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ (เคมี)
  • วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
  • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
  • การสอนภาษาไทย
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาไทย
  • พัฒนาสังคม
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาสเปน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาษาจีน
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
  • การเงิน
  • การท่องเที่ยว
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บัญชีบัณฑิต
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
  • เศรษฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
 • มีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 363 คน
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์