รับตรง58 โครงการพิเศษต่างๆ (รูปแบบเก่า) ม.นเรศวร 2558

รับตรง58 โครงการพิเศษต่างๆ (รูปแบบเก่า) ม.นเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ (รูปแบบเก่า) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • (หน้า 3)
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 25)
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC)
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • (หน้า 32)
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advanced Electronic Camp)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 38)
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 42)
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • (หน้า 49)
 • โครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 57)
 • โครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • ออกแบบทัศนศิลป์
  • (หน้า 61)
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • นาฏศิลป์ไทย
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
   • ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
  • (หน้า 65)

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติตามแต่ละโครงการกำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์