รับตรง58 โครงการพิเศษต่างๆ (รูปแบบใหม่) ม.นเรศวร 2558

รับตรง58 โครงการพิเศษต่างๆ (รูปแบบใหม่) ม.นเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ (รูปแบบใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • โครงการส่งเสริมวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 20)
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC)
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 27)
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advanced Electronic Camp)
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 32)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติตามแต่ละโครงการกำหนด

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมหลักฐานการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร ส่งให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37