รับตรง58 โควตา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 2558

รับตรง58 โควตา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง (โควตา) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาอยู่ในอันดับ 1-10 ของโรงเรียน
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต 20 คน
  • โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
  • โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก
  • โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  • โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
  • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
  • โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
  • โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  • โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ) 30 คน
  • โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จ.กําแพงเพชร
  • โรงเรียนวชิรปราการ จ.กำแพงเพชร
  • โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กําแพงเพชร
  • โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
  • โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร
  • โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร
  • โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
  • โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์
  • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
  • โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย
  • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย
  • โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี
  • โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร ส่งให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์