รับตรง58 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2558 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

รับตรง58 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2558 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 6 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558
 • ครั้งที่ 2 : 28 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2558
 • (หน้า )

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 25)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 25)
  • (ครั้ง 2 หน้า 35)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 26)
  • (ครั้ง 2 หน้า 35)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • (ครั้ง 1 หน้า 26)
  • (ครั้ง 2 หน้า 36)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 27)
  • (ครั้ง 2 หน้า 36)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • (ครั้ง 1 หน้า 27)
  • (ครั้ง 2 หน้า 36)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 28)
  • (ครั้ง 2 หน้า 37)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 29)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 29)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • (ครั้ง 1 หน้า 29)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 30)
  • (ครั้ง 2 หน้า 38)
 • คณะโลจิสติกส์
  • (ครั้ง 1 หน้า 31)
  • (ครั้ง 2 หน้า 38)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (ครั้ง 1 หน้า 32)
  • (ครั้ง 2 หน้า 39)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • (ครั้ง 1 หน้า 32)
  • (ครั้ง 2 หน้า 40)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 32)
  • (ครั้ง 2 หน้า 40)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • (ครั้ง 1 หน้า 33)
  • (ครั้ง 2 หน้า 40)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • (ครั้ง 1 หน้า 33)
  • (ครั้ง 2 หน้า 41)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • (ครั้ง 1 หน้า 33)
  • (ครั้ง 2 หน้า 41)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • (ครั้ง 1 หน้า 33)
  • (ครั้ง 2 หน้า 41)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • (ครั้ง 1 หน้า 34)
  • (ครั้ง 2 หน้า 41)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • (ครั้ง 1 หน้า 34)
  • (ครั้ง 2 หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • สำหรับครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT
 • สำหรับครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT และ/หรือ 7 วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • ครั้งที่ 1 : 2,865 คน
 • ครั้งที่ 2 : 2,253 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 42)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: