รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) – แก้ไข/2

รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) – แก้ไข/2

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) – แก้ไข/2

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 6 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558
 • ครั้งที่ 2 : 28 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 22)
  • (ครั้ง 2 หน้า 31)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 23)
  • (ครั้ง 2 หน้า 32)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • (ครั้ง 1 หน้า 23)
  • (ครั้ง 2 หน้า 32)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 24)
  • (ครั้ง 2 หน้า 32)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • (ครั้ง 2 หน้า 33)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • (ครั้ง 1 หน้า 24)
  • (ครั้ง 2 หน้า 33)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 25)
  • (ครั้ง 2 หน้า 34)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 26)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 26)
  • (ครั้ง 2 หน้า 35)
 • คณะโลจิสติกส์
  • (ครั้ง 1 หน้า 27)
  • (ครั้ง 2 หน้า 35)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (ครั้ง 1 หน้า 28)
  • (ครั้ง 2 หน้า 36)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • (ครั้ง 1 หน้า 28)
  • (ครั้ง 2 หน้า 37)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • (ครั้ง 1 หน้า 29)
  • (ครั้ง 2 หน้า 37)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • (ครั้ง 1 หน้า 29)
  • (ครั้ง 2 หน้า 37)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • (ครั้ง 1 หน้า 30)
  • (ครั้ง 2 หน้า 38)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • (ครั้ง 1 หน้า 30)
  • (ครั้ง 2 หน้า 38)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • (ครั้ง 1 หน้า 30)
  • (ครั้ง 2 หน้า 28)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • (ครั้ง 1 หน้า 30)
  • (ครั้ง 2 หน้า 38)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • (ครั้ง 1 หน้า 30)
  • (ครั้ง 2 หน้า 38)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • สำหรับครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT
 • สำหรับครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT และ/หรือ 7 วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • ครั้งที่ 1 : 2,418 คน
 • ครั้งที่ 2 : 2,268 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 39)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: