รับตรง58_3 โครงการ คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58_3 โครงการ คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 3 โครงการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

 • กำหนดการรับสมัคร
  • 24 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาในลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้ายตามจำนวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรมฯ
 • สถาบันที่ได้รับสิทธิ์
  • วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 4 คน
  • วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 3 คน
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 3 คน
  • วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1 คน
  • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา 1 คน
  • โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา 1 คน
  • โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลย 1 คน
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 คน
  • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ 1 คน
  • โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 1 คน
 • จำนวนที่รับ
  • 25 คน
 • (หน้า 3)

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

 • กำหนดการรับสมัคร
  • 14 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมประเภทวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อผสม ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ระดับจังหวัด ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ ตามที่คณะกำหนด
 • จำนวนที่รับ
  • 20 คน
 • (หน้า 4)

โครงการสอบตรง

 • กำหนดการรับสมัคร
  • 5 – 31 มกราคม 2558
 • กลุ่มประเภท
  • ประเภททั่วไปทุกวิชาเอก 55 คน
  • ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 10 คน
  • ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 10 คน
 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เฉพาะประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนที่รับ
  • 75 คน
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์