รับตรง58 โครงการทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (ปรับปรุง-1)

รับตรง58 โครงการทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (ปรับปรุง-1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์ (หน้า 3)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • คณิตศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 3)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร
   • อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หน้า 3)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   • ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
   • ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   • การออกแบบตกแต่งภายในและจัดนิทรรศการ
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้า 4)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การจัดการสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจนําเที่ยว)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หน้า 4)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตกรรม
   • การออกแบบนิเทศศิลป์
   • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
   • ดนตรี
   • ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
   • ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
 • คณะวิทยาการจัดการ (หน้า 4)
  • หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารสนเทศ
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
   • การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (หน้า 5)
  • หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หน้า 5)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • ธุรกิจพาณิชย์นาวี
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (หน้า 5)
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า)
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 ทุน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์