รับตรง58 ความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (ปรับปรุง-1)

รับตรง58 ความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (ปรับปรุง-1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 19)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์ (หน้า 2)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • คณิตศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 2)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร
   • อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • สถิติประยุกต์ (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สถิติประยุกต์ (ธุรกิจการเงิน)
   • สถิติประยุกต์ (การจัดการคุณภาพ)
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หน้า 3)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีการพิมพ์
   • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   • ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   • การออกแบบตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้า 4)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • การจัดการทางวัฒนธรรม
   • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
   • การจัดการนวัตกรรมสังคม
   • การจัดการสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
    • ธุรกิจนำเที่ยว
    • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
    • ธุรกิจการบิน
    • การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
    • การจัดการกิจกรรม การประชุมและนิทรรศการ
   • นวัตกรรมการจัดการการกีฬา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การบริหารงานตำรวจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • โครงการจัดการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพ จังหวัดระนอง (หน้า 5)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
   • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หน้า 5)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตกรรม
   • การออกแบบนิเทศศิลป์
   • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
   • ดนตรี
   • ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
   • ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
 • คณะวิทยาการจัดการ (หน้า 5)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจบริการ
   • การประกอบการธุรกิจ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การเงินการธนาคาร
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
   • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
   • วารสารสนเทศ
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
   • การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
   • วิทยุกระจายเสียง
   • วิทยุโทรทัศน์
   • การภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (หน้า 6)
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หน้า 6)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • ธุรกิจพาณิชย์นาวี
   • การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
   • การบริหารการเครือข่ายร้านอาหาร
   • การจัดการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • การจัดการการขนส่ง
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (หน้า 7)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
   • การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
   • รัฐศาสตร์

คุณสมบัติ

 • ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเท่านั้น (ไม่รับเทียบเท่า)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 9)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี / นาฏศิลป์ไทยและการละคร / ศิลปะ / กีฬา)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีคุณสมบัติเฉพาะด้านตามแต่ละประเภทที่สมัคร
  • (หน้า 12)

จำนวนรับ

 • 1,121 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: