รับตรง58 พยาบาล/เภสัช/สาธารณสุข/การบิน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2558

รับตรง58 พยาบาล/เภสัช/สาธารณสุข/การบิน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2558

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะการบิน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 1 ธันวาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะการบิน
  • สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารชวน ชวนิชย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เว็บไซต์