รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม 2557 – 30 มกราคม 2558 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
 • 15 ตุลาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (สมัครที่มหาวิทยาลัย)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • นาฏศิลป์ไทย
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • ชีววิทยา
  • จิตวิทยา
  • ประถมศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  • การบริหารและพัฒนาเมือง
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • บัญชีบัณฑิต
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิก
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอาคาร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เครื่องกล
   • คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • ไฟฟ้า
   • อิเล็กทรอนิกส์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • อุตสาหการ
 • วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เว็บไซต์