รับตรง58 ประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2558

รับตรง58 ประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • จิตวิทยา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
  • การบริหารและการพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
  • ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
  • สารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ฯ)
  • นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์ฯ)
  • นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงฯ)
  • การเงินการธนาคาร
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์