รับตรง58 แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน ม.รังสิต 2558

รับตรง58 แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน ม.รังสิต 2558

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA) ภาคเรียน S ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • สถาบันการบิน
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยดนตรี
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะทัศนมาตรศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 • คณะเทคโนโลยีอาหาร
 • คณะนวัตกรรมเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะศิลปะและการออกแบบ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
 • คณะดิจิทัลอาร์ต
 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 • วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: