รับตรง58 โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

รับตรง58 โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 1 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • พัฒนาธุรกิจ
  • การจัดการรัฐและรัฐวิสาหกิจ
  • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
  • บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนในเขตภูมิภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันรับสมัครวันแรก (กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช)
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 380 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์